Общественное объединение "За культурно-языковое равноправие"

Маніфест партії "Нова демократія"

Демократія - це, власне кажучи, визнання того, що всі ми як суспільство відповідальні один за одного. Генріх Манн.

2004 рік. Україна. Найвищі у Східній Європі темпи розвитку економіки, примітні зрушення у соціальній сфері і, водночас, системна криза державної влади. Політична реформа гальмується в парламенті.

Президентські вибори. Гранично загострені протиріччя в суспільстві. Опозиція оголошує всю владу без винятку злочинною. Змагаються технології дискредитації суперників. Голосування у другому турі не дає очікуваної перемоги кандидату від опозиції. Вибори оголошуються на майдані «сфальшованими».

Реалізується заздалегідь підготовлений сценарій силового тиску на державні інституції під гаслами так званої «помаранчевої революції». Суспільство розколоте на два забарвлених у різні кольори табори. Маятник суспільної нестабільності активно розгойдується деякими засобами масової інформації.
.
Блокуються органи державної влади. Верховна Рада визнає вибори у другому турі недійсними, висловлює недовіру Центральній виборчій комісії, приймає постанову про відставку уряду. Бурхлива реакція в південних і східних регіонах. Виникає загроза кризи в економічній сфері. Для пошуків політичного компромісу долучаються міжнародні посередники.

3 грудня Верховний Суд України виносить рішення про проведення повторного голосування. ЦВК призначає дату - 26 грудня. Україна знову поринула в атмосферу виборчої кампанії. Але це вже інша Україна. Надзвичайно політизована і збуджена. Яка звинувачує і захищає, погрожує і заспокоює....

Слово за партіями
Неупереджений і ґрунтовний аналіз причин і наслідків такого розвитку політичної ситуації в Україні попереду.

Але вже сьогодні можна стверджувати, що однією з причин політичної кризи, яка спіткала Україну, є слабкість її партійної системи. Президентські вибори не стали ареною конкуренції партійних програм. Спостерігалися протиприродні ситуативні союзи партій з принципово відмінною ідеологією. Голосування за кандидатів у Президенти в різних регіонах визначило тенденцію посилення протестних настроїв населення.

Прийняття Верховною Радою 8 грудня 2004 року змін до Конституції України, відповідно до яких в державі запроваджується парламентсько-президентська форма правління, проведення парламентських і місцевих виборів 2006 року на пропорційній основі, докорінно змінюють ставлення і вимоги суспільства до політичних партій.

Не вважаючи за можливе. стояти осторонь процесів, що породжуються змінами у Основному законі України і мають виняткове значення для майбутнього нашої держави, заявляємо про початок створення партії «Нова демократія».

Наші позиції
· Партія будує свої відносини із суспільством на принципах соціального партнерства, захищає життєві інтереси громадян України незалежно від їх соціального статусу, ідеологічних уподобань і політичних поглядів.

· Партія сприяє гармонійному співіснуванню особистості і суспільства: особистість дотримується законів і норм, встановлених суспільством, суспільство забезпечує права і свободи особистості.

· Партія розглядає державу як геополітичне ціле, що поєднує соціокультурні, економічні і політичні інтереси населення її складових частин - регіонів з урахуванням їх етнічних і історичних особливостей. Держава всіляко сприяє економічній самодостатності регіонів, розвитку регіонального і місцевого самоврядування. Регіони, раціонально використовуючи свої природні й людські ресурси, забезпечують економічну могутність держави, а відтак – її суверенітет. В перспективі партія бачить Україну федеративною республікою з двопалатним парламентом, одна з палат якого представляє інтереси регіонів.

· Партія на даному етапі розвитку суспільства виступає за пріоритет представницької форми демократії в державі перед безпосередньою: суспільство передає владі на визначений термін і за певних умов частину своїх повноважень, влада використовує надані повноваження виключно в суспільних цілях. Державні інституції, що створюються як засоби організації суспільного життя, існують лише для обслуговування спільних інтересів громадян.

· Партія виступає за всебічний розвиток регіонального і місцевого самоврядування, виборність керівників представницьких органів всіх рівнів. Важливим фактором підвищення самоврядної активності громадян партія вважає органи самоорганізації населення.

· Партія виступає за категоричну заборону утягнення працівників силових структур, військовослужбовців Збройних сил У країни до політичних конфліктів на боці тієї чи іншої сторони, за створення системи громадського контролю за діяльністю силових структур щодо забезпечення ними захисту прав і свобод громадян.

· Партія застосовує всі можливі засоби для подолання корупції в органах державної влади і місцевого самоврядування. Партія захищає економічні інтереси громадян шляхом запобігання можливості незаконного втручання влади у їх підприємницьку діяльність, відокремлення влади від бізнесу. Водночас партія виступає за підвищення престижу державної служби і рівня матеріального забезпечення державних службовців, за надання статусу державних службовців всім працівникам бюджетної сфери.

· Партія послідовно підтримує соціальну спрямованість ринкової економіки. Ключовим напрямком розвитку ринкових відносин в економіці є створення максимально сприятливих умов для малого і середнього підприємництва одночасно з реалізацією ефективної державної програми зайнятості і соціального захисту населення, особливо в депресивних регіонах. Формування міцного середнього класу поряд із збереженням позицій державного сектора економіки в ключових галузях виробництва є передумовою подолання бідності і забезпечення політичної стабільності в суспільстві. Кричущі диспропорції в доходах громадян мають бути подолані за рахунок додаткового оподаткування великого капіталу і нерухомості з адресним спрямуванням отриманих державою коштів соціально незахищеним верствам населення.

Має бути завершена реформа відносин власності на селі, забезпечена дієва підтримка фермерським господарствам, розвитку сільської соціальної сфери.

· Партія виходить з того, що зовнішня політика України має базуватися на принципах дотримання норм міжнародного права, рівноправності стосунків з іншими державами, добросусідських відносин з усіма державами, що мають з Україною спільні кордони.

Взаємовідносини з Європейським Союзом мають виходити з того, що Україна є європейською державою як за геополітичним положенням, так і за історичними зв'язками з країнами Європи, а умови її можливої інтеграції у європейські структури пов'язуються лише із забезпеченням нею прав і свобод громадян, міжнародних стандартів життя без будь-якої її дискримінації в економічній сфері.

Стратегічні взаємовідносини з провідними країнами світу повинні встановлюватися не з огляду на сьогоденну економічну або політичну кон'юнктуру, а виходячи із довготривалих спільних інтересів з урахуванням історичних традицій. В цьому плані особливе значення для України мають міцні партнерські відносини з Російською Федерацією, створення Єдиного економічного простору з Білоруссю, Казахстаном і Росією.

· Партія дбає про збереження історичних, культурних і духовних традицій українського народу. З цією метою партія співпрацює з широким колом громадських організацій гуманітарного спрямування, православною церквою, іншими релігійними конфесіями, які мають історичні корені в Україні. Партія виступає за підвищення ролі регіонального самоуправління в захисті, збереженні і розвитку культурного надбання, за надання регіонам права використовувати в офіційному спілкуванні поряд з державною мовою інші мови, що розповсюджені на їх території.

· Партія приділяє особливу увагу розвитку системи освіти і охорони здоров'я, від яких значною мірою залежить формування молодої генерації громадян України, здатної в нових соціально-економічних умовах взяти на себе відповідальність за майбутнє держави. Партія дбає про моральне і фізичне здоров'я громадян, особливу увагу приділяє подоланню будь-яких видів психофізичної залежності особистості, передусім алкоголізму і наркоманії, запобіганню їх розповсюдженню в молодіжному середовищі.

· Партія вважає за необхідне вдосконалення законодавства щодо інформаційної сфери з метою забезпечення в Україні реальної свободи слова в поєднанні з відповідальністю засобів масової інформації за можливі наслідки зловживання нею. Партія виступає за поєднання вільного доступу громадян до інформаційного простору з ефективним державним і громадським запобіганням розповсюдженню насильства, сексуальної розпущеності через ЗМІ й інші канали.

Шляхом співпраці
Створення нової партії не є намаганням розколоти існуючі, в тому числі й Народно­-демократичну партію, з якої ми виходимо, вичерпавши весь можливий ресурс впливу на політику її лідера і не бажаючи бути в одних лавах з перебіжчиками до табору опозиції. Ми залишаємося вірними меті об'єднання всіх патріотів України на засадах реальної, а не фальшивої демократії і запрошуємо до співпраці всіх, хто поділяє наші погляди, в тому числі й тих, хто раніше не долучався до політичної діяльності.
Ми маємо багаторічний політичний досвід, зрозумілі ідейні настанови. Нас згуртовує знаний в Україні і за її межами державний і політичний діяч – Євген Кушнарьов. Ми впевнені у власних силах і необмежених творчих можливостях нашого народу.

Слава Україні!

Ініціативна група по створенню
політичної партії «Нова демократія»